Условия За Ползване

  1. Във връзка със съществуващи взаимоотношения между Вас и Имоти комфорт-Сливен ЕООД (наричани по-долу за краткост „Страните“) и с оглед предстоящото влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), Ви уведомяваме за следното:
  2. Страните следва да обработват законосъобразно предоставените лични данни („Лични данни“) на служителите-контактни лица на другата Страна, както и на представляващите другата страна лица, само и единствено за целите на изпълнение на договора/поетите ангажименти (обмен на информация, данни, комуникация и друго), като никоя от Страните няма право да обработва предоставените лични данни за други цели. Обработването на Лични данни от Страните се осъществява на територията на Република България.
  3. Всяка от Страните се следва да уведоми другата в случай че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработването на Личните данни. Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши възможно най-скоро към другата Страна и следва да съдържа минимум следната информация:

• описание на естеството на нарушението и на фактите, свързани с нарушението на сигурността на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи на лични данни;
• описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
• описание на предприетите или предлаганите от нея мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

4.Всяка от Страните следва да обезщети вредите, които дадено лице може да претърпи в резултат на незаконосъобрано обработване на Лични данни от страна на някоя от тях, което обработване нарушава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни или други приложими законови разпоредби за защита на личните данни, освен ако последната не докаже, че по никакъв начин не е отговорна за вредите.

5.Страните нямат право да предоставят на трети лица предоставените лични данни, освен ако това се налага с оглед изпълнението на договора.

6.Всяка от страните следва да спазва стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.

7.С настоящото съобщение ние приемаме, че сте изрично уведомени, разбирате, приемате и се съгласявате със съдържанието на това уведомление, както и с последиците, произтичащи от него.

С уважение,

Екипът на Имоти комфорт-Сливен ЕООД

Сравни имоти

Сравни
Пишете ни

Пишете ни

Ще отговорим възможно най-скоро

I will be back soon

Пишете ни
Здравейте 👋
Започни чат
chat