Όροι χρήσης

  1. Σε σχέση με την υφιστάμενη σχέση μεταξύ εσάς και της Imoti komfort-Sliven Ltd (εφεξής "τα μέρη") και ενόψει της επικείμενης έναρξης ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
  2. Τα μέρη επεξεργάζονται τα νομίμως παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα ("Προσωπικά δεδομένα") των υπαλλήλων-συνεργατών του άλλου μέρους, καθώς και των προσώπων που εκπροσωπούν το άλλο μέρος, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εκτέλεσης της σύμβασης/των δεσμεύσεων (ανταλλαγή πληροφοριών, δεδομένων, επικοινωνία κ.λπ.) και κανένα μέρος δεν δικαιούται να επεξεργάζεται τα παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τα μέρη πραγματοποιείται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
  3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ενημερώνει το άλλο σε περίπτωση που αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κοινοποίηση παραβίασης της ασφάλειας θα πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατό στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος και θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

- περιγραφή της φύσης της παραβίασης και των πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, εάν είναι δυνατόν, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των υποκειμένων των δεδομένων που επηρεάζονται και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζονται,
- περιγραφή των πιθανών συνεπειών της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- περιγραφή των μέτρων που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, μέτρων για τον μετριασμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων.

4. Κάθε ένα από τα μέρη υποχρεούται να αντισταθμίσει τη ζημία που μπορεί να υποστεί ένα πρόσωπο ως αποτέλεσμα παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από ένα από τα μέρη, η οποία επεξεργασία παραβιάζει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ή άλλες εφαρμοστέες νομικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν το τελευταίο αποδείξει ότι δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τη ζημία.

5.Τα μέρη δεν δικαιούνται να γνωστοποιούν τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης.

6.Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμμορφώνεται αυστηρά με τη νομοθεσία στον τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7.Με το παρόν αναγνωρίζουμε ότι έχετε ρητά ενημερωθεί, κατανοήσει, αποδεχθεί και συμφωνήσει με το περιεχόμενο της παρούσας ειδοποίησης και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτήν.

Ειλικρινά,

Η ομάδα της Estate comfort-Sliven Ltd.

Συγκρίνετε τις λίστες

Σύγκριση
Пишете ни

Στείλτε μας email

Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό

Θα επιστρέψω σύντομα

Пишете ни
Γεια σας 👋
Έναρξη συνομιλίας
chat